Ngữ Pháp N2 chi tiết 161-173

Học ngữ pháp tiếng nhật N5

169

~に限らず

Không chỉ…mà cũng…, Không những…mà còn…


1. [名]+に限らず
a. ディズニーランドは子供に限らず、大人にも人気がある。
b. この講義は学生に限らず、社会人も聴講で切る。

  
173

~ようがない
~ようもない

Không còn phương pháp nào, không còn cách nào, không thể


1. [動-ます形]+ようがない
a. 木村さんは今どこにいるのかわからないので、連絡しようがない。
b. 質問の意味がわからなくて、答えようがなかった。

  

<LESSON 16   ●●   

Các Bài Khác

Luyện Thi Ngữ pháp N2

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X