Luyện nghe tổng hợp qua video

Tiếng Nhật Khoa Học và Đời Sống

Học tiếng nhật cùng anh Cường (N5-4)

Học tiếng nhật cùng Erin (N3-2)

Học tiếng nhật : câu đa nghĩa (N1)

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3