Luyện nghe tổng hợp sơ cấp

Luyện nghe chi tiết N5

Luyện nghe chi tiết N4

Các bài tập luyện nghe sơ cấp

Phần 1                                       Phần 2

     

Phần 3                                         Phần 4

     

Tổng hợp

                            

 
 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3