Luyện nghe tổng hợp đề ryu

cool平成 16-1                                cool平成 18-1

     

cool平成 18-2                                cool平成 22-1

     

cool平成 23-2                                cool平成 25-2

     

coolTổng hợp

                            

 
 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3