Luyện nghe tổng hợp trung cấp

Luyện nghe chi tiết N3

Các bài tập luyện nghe trung cấp

Luyện nghe Business 1

Phần 1                                         Phần 2

        

 

Phần 3                                         Phần 4

        

coolPhần 5                                         coolPhần 6

 

        

 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3