Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N2
Luyện thi hán tự N2 bài 33

Câu 1 : 報告   
         
  

 
  
Câu 2 : 洋酒   
         


 

Câu 3 : 法律   
         
  
  
  
 
Câu 4 : 首相   
         
  

  
 
Câu 5 : 大臣   
         

 
  
  
Câu 6 : 無事   
         
  
  
 
  
Câu 7 : 回復   
         


 

Câu 8 : 祈って   
         

  
  
 
Câu 9 : 承認   
         
  
  
 
  
Câu 10 : 革命   
         

 

  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N2

Game hán tự N2

A p p   F o r   P h o n e


  • Radio Tiếng Nhật (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3