Nghe hiểu mỗi ngày tiếng nhật thượng cấp bài 29
Nghe hiểu mỗi ngày bài 29

29 睡眠不足じゃありませんか

聞きましょう

問題
a。 b。 c。a。 b。 c。a。 b。 c。
< LESSON 28   ●●   LESSON 30 >  

Luyện nghe N2

Luyện nghe thượng cấp

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X