Nghe hiểu mỗi ngày Bài 4

Nghe hiểu tiếng nhật sơ cấp N5 hằng ngày bài 4

4 来週の木曜日は私の誕生日です

聞きましょう


問題1。


1。 ⭕️   🙅
2。 ⭕️   🙅
3。 ⭕️   🙅
4。 ⭕️   🙅


問題2。


1。 ⭕️   🙅
2。 ⭕️   🙅
3。 ⭕️   🙅
4。 ⭕️   🙅
5。 ⭕️   🙅
6。 ⭕️   🙅


問題3。


1。 ⭕️   🙅
2。 ⭕️   🙅
3。 ⭕️   🙅問題4。① 
② 


問題5。

< LESSON 3   ●●   LESSON 5 >  

Luyện nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3
 X