Nghe hiểu mỗi ngày Bài 25

Nghe hiểu tiếng nhật sơ cấp N5 hằng ngày bài 25

25 地震のとき、恐かったです

聞きましょう


問題1。


 • ① a。    b。
 • ② a。    b。
 • ③ a。    b。
 • ④ a。    b。
 • ⑤ a。    b。
 • ⑥ a。    b。

問題2。① 
② 
③ 
④ 
< LESSON 24   ●●   

Luyện nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3
 X