Minna no nihongo Hội Thoại Bài 8

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 8

そろそろしつれいします
Đã đến lúc tôi phải về.

マリアさんは もう 日本の 生活に 慣れましたか。

maria san ha mou nippon no seikatsu ni nare mashi ta ka.

ええ。毎日 とても 楽しいです。

ee. mainichi totemo tanoshii desu.

そうですか。サントスさん、お仕事は どうですか。

sou desu ka. santosu san, o shigoto ha dou desu ka.

そうですね。忙しいですが、おもしろいです。

soudesune. isogashii desu ga, omoshiroi desu.

コーヒー、もう 一杯 いかがですか。

kōhī, mou ichi hai ikaga desu ka.

いいえ、けっこうです。

iie, kekkou desu.

あ、もう 8時ですね。そろそろ 失礼します。

a, mou 8 ji desu ne. sorosoro shitsurei shi masu.

そうですか。

sou desu ka.

きょうは どうも ありがとう ございました。

kyou ha doumo arigatou gozai mashi ta.

いいえ。また いらっしゃって ください。

iie. mata irasshatte kudasai.

< LESSON 7   ●●   LESSON 9 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X