Minna no nihongo Hội Thoại Bài 50

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 50

心からかんしゃいたします。
Chân thành cám ơn.

優勝 おめでとう ございます。

yuushou omedetou gozai masu.

すばらしい スピーチでした。

subarashii supīchi deshi ta.

ありがとう ございます。

arigatou gozai masu.

緊張なさいましたか。

kinchou nasai mashi ta ka.

はい、とても 緊張いたしました。

hai, totemo kinchou itashi mashi ta.

テレビで 放送される ことは ご存知でしたか。

terebi de housou sareru koto ha gozonji deshi ta ka.

はい。ビデオに 撮って、アメリカの 両親にも 見せたいと 思って おります。

hai. bideo ni totte, amerika no ryoushin ni mo mise tai to omotte ori masu.

賞金は 何に お使いに なりますか。

shoukin ha nani ni o tsukai ni nari masu ka.

そうですね。わたしは 動物が 好きで、子どもの ときから アフリカへ 行くのが 夢でした。

soudesune. watashi ha doubutsu ga suki de, kodomo no toki kara afurika he iku no ga yume deshi ta.

じゃ、アフリカへ 行かれますか。

ja, afurika he ikare masu ka.

はい。アフリカの 自然の 中で きりんや 象を 見たいと 思います。

hai. afurika no shizen no naka de kirin ya zou o mi tai to omoi masu.

子どもの ころの 夢が かなうんですね。

kodomo no koro no yume ga kanaun desu ne.

はい。あのう、最後に ひとこと よろしいでしょうか。

hai. ano u, saigo ni hitokoto yoroshii desho u ka.

どうぞ。

douzo.

この スピーチ大会に 出るために、いろいろ ご協力 くださった 皆様に心から 感謝いたします。

kono supīchi taikai ni deru tame ni, iroiro go kyouryoku kudasatta minasama ni kokorokara kansha itashi masu.

< LESSON 49   ●●   

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X