Minna no nihongo Hội Thoại Bài 22

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 22

どんなアパトーがいいですか。
Anh muốn tìm căn hộ như thế nào?

こちらは いかがですか。

kochira ha ikaga desu ka.

家賃は 8万円です。

yachin ha 8 man en desu.

うーん、・・・・・。ちょっと 駅から 遠いですね。

wun,...... chotto eki kara tooi desu ne.

じゃ、こちらは?

ja, kochira ha?

便利ですよ。駅から 歩いて 3分ですから。

benri desu yo. eki kara arui te 3 fun desu kara.

そうですね。

soudesune.

ダイニングキチンと 和室が 1つと・・・・・。

dainingu kichin to washitsu ga 1 tsuto......

すみません。ここは 何ですか。

sumimasen. koko ha nani desu ka.

押し入れです。布団を 入れる 所ですよ。

oshiire desu. futon o ireru tokoro desu yo.

そうですか。

sou desu ka.

この アパート、きょう 見る ことが できますか。

kono apato, kyou miru koto ga deki masu ka.

ええ。今から 行きましょうか。

ee. ima kara iki mashou ka.

ええ、お願いします。

ee, onegai shi masu.

< LESSON 21   ●●   LESSON 23 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X