Đồng : đồng nhẩt

Cửu : chín

Thượng : phía trên

Hành : đi

Min : dân

Tiền : phía trước

Ngiệp : sự nghiệp

Sinh : sinh sống

Nghị : nghị luận

Hậu : phía sau

Tân : mới

Bộ : bộ phận

Kiến : nhìn

Đông : phía đông

Gian : giữa

Địa : đất

Đích : tính chất

Trường : nơi chốn

Bát : số 8

Nhập : vào

Phương : hướng

Lục : số 6

Thị : thị trường

Phát : phát sinh

Viên : thành viên

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3