Luyện nghe đối thoạiー留守番電話 7-9

7.友達


8.友達

 

 

9.客さん

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3