Luyện nghe đối thoạiー留守番電話 10-12

10.友達


11.娘

 

12.娘

*ポイント

 

 
A p p   F o r   P h o n e


  • Radio Tiếng Nhật (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3