Ngữ Pháp N4 chi tiết 21-30

Học ngữ pháp tiếng nhật N5

23

~V受身(うけみ)

Động từ thể bị động ( Bị, bắt làm gì đó)


1. Diễn tả hành động mà người thứ hai thực hiện một hành vi nào đó với người thứ nhất, thì đứng từ phía của người tiếp nhận hành vi là người thứ nhất sẽ sử dụng động từ bị động thể thực hiện.
2. Trong câu bị động thì người thứ nhất là chủ thể của câu và người thứ hai là chủ thể của hành vi và được biểu thị bằng trợ từ「に」
3. Diễn tả hành động mà người thứ hai thực hiện một hành vi nào đó đối với vật mà người thứ nhất sở hữu, có nhiều trường hợp hành vi đó gây phiền toái cho người thứ nhất.
4. Ngoài ra chủ thể của hành vi có thể chuyển động. Khi nói về một sự việc nào đó và không cần thiết phải nêu rõ đối tượng của hành vi thì chúng để nêu việc làm chủ thể của và dùng động từ bị động để biểu đạt.
a. 私は母に叱られました
b. 私は蛇に足をかまれました
c. 会議はホーチミン市で開かれしました
Chú ý :
- Khi dùng các động từ biểu thị sự "sáng tạo", "tạo ra", "tìm thấy" (ví dụかきます、はつめいします、はっけんします ) thể bị động thì chúng ta không dùng 「に」mà dùng 「によって」để biểu hiện chủ thể của hành vi.
- "Truyện Tắt Đèn" do Ngô Tất Tố viết
”Tat Den 物語”は Ngo Tat To によって書かれました。
- カラオケ機は日本人によって発見されました。
Máy karaoke do người Nhật phát minh ra.

  

<LESSON 2   ●●   LESSON 4>  

Các Bài Khác

Luyện Thi Ngữ pháp N4

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X