Phương trình tích phân, logarit bài 2

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

サ:0 シ:1
ス:2 
セ:2
ソ:4
タ:1
チ:1 ツ:3 テ:0

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ト:1
{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:0 イ:3
ウ:1 エ:3
オ:1 カ:3
キ:1
ク:5 ケ:3
コ:1
サ:5 シ:2
 

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:1 イ:3
ウ:4
エ:1 オ:2
カ:1 キ:3
ク:7 ケ:2

{dt_end}

 

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3