Phương trình tích phân, logarit bài 1

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:1 イ:2
ウ:2 エ:4
オ:3 カ:2 キ:1
ク:2 ケ:2
コ:3
サ:1

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ナ:5 二:1
ヌ:9
ネ:a
ノ:3 ハ:a
ヒ:b フ:c へ:a

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

セ:0 ソ:1 タ:3
 

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

チ:2 ツ:5 テト:12
ナ:3 二:9
ヌネ:81

{dt_end}

 

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3