Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 9

 

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:1 イ:2
ウ:3 エ:4
オ:5 カキ:22 ク:2 

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ケ:2
コ:3 サ:5
シ:7 ス:5
セソ:-7

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:2 イ:3 ウ:3

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

エ:2 オカ:-1
キ:2 ク:0

{dt_end}

 

Các bài khác

 

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3