Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 6

 

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:3 イ:2 ウ:4

エ:2 オ:2

カ:4 キ:2

 

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

クケ:-8

コサ:-5

シス:13 セソ:40 タ:2

ツ:-5 ト:10

ナに:-8

ヌネ:-9 ノハ:-8

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:2 イ:4 ウエ:-2

オ:4 

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

カ:0

キク:-4

ケ:1 コ:2


{dt_end}

 

Các bài khác

 

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3