Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 3

 

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:5 イウ:21 エ:2

カ:16 キ:1

ク:2

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ケ:3 コ:2 サ:3

シ:1 ス:3

セ:0 ソ:3 

タ:3

チ:1 ツ:4 テ:3

ト:8 ナ:3 二:9 ヌ:2

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:4 イ:2 ウ:1

エ:3 オ:1 

 

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

カキ:-1 ク:3 ケコ:-4 サ:3

シ:1 ス:3

セ:1 ソ:2 タ:3 チ:3

ツ:1 

ト:-3 ナ:2 

二:3


{dt_end}

 

Các bài khác

 

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3