Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 12

 

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:4 イ:2 ウ:2
エ:6
オ:2 カ:3
キ:5 ク:6
ケ:4 コ:3

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

アイ:-3 ウ:3 エ:3
オ:2 カ:3
キ:a ク:2
ケ:4 コサ:12 シ:2

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:2 イ:4
ウ:3 エ:5
オカキ:-18

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ク:0 ケ:1 コ:0
{dt_end}

 

Các bài khác

 

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3