Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 1

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

アイ:-5 ウ:2 エオ:-2

カ:6 キ:2

ク:4

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ケコ:48 

サシ:10 スセ:48

ソ:4 タ:6

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:2

イ:2 ウ:2

エ:3 オ:2 カ:4


{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:9 イ:3 ウ:4

エ:6 オ:2

カキ:ー3 クケ:15

コ:3


{dt_end}

 

Các bài khác

 

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3