Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 8

Câu 1 : クラスの学生はぜんぶで8人いますが、きのうは5人しかいませんでした。   
     Học sinh của lớp thì có 8 người, nhưng hôm qua chỉ có 5 người
         
●Hướng dẫn: từ khoá:・やすむ(休む):nghĩ học
・Tìm hiểu thêm về しか〜ない
Câu 2 : このみちは _ です。   
     Con đường này là .... ạ
         
  
  
 
  
Câu 3 : まちださんはせが _ です。   
     Bạn Machida có dáng ....
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: nên nhớ:・せがたかい(背が高い):sáng cao
・せかひくい(背が低い):dáng thấp
Câu 4 : きのうのパーテイーでやまださんに _ あいました。   
     Tại bữa tiệp ngày hôm qua,(tôi) đã gặp .... bạn Yamada
         
  
 

  
●Hướng dẫn: nên nhớ:・はじめに(初めに):đầu tiên ( thứ tự công việc). Vd:家に帰ってから、はじめに上の人にあいさつする:Sau khi về nhà thì đầu tiên phải chào hỏi người lớn
・はじめから: đồng nghĩa với はじめに
・はじめて:lần đầu tiên. Vd: この仕事ははじめてです。Công việc này là lần đầu tiên (làm)
Câu 5 : わたしは _ あさ7じにおきます。   
     Tôi thì .... thức dậy vào 7h sáng
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: hán tự:
・たいてい:大抵
・たいへん:大変
・だいぶ:大分
・だんだん:段々
Câu 6 : きのうかぞくのしゃしんを _ 。   
     Đã .... tấm ảnh gia đình hôm qua
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: "とります" có rất nhiều nghĩa, trong đó có "写真をとります(撮ります"
Câu 7 : ゆうびんきょくへいって、はがきと _ をかいます。   
     (Tôi) đi đến bưu điện, rồi mua .... và bưu thiếp
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn: câu hỏi liên quan đến kiến thức. Bưu điện thì gắn liền với 葉書(はがき-bưu thiêp)và 切手(きって: con tem)
Câu 8 : 「はじめまして。どうぞよろしく。」「 _ 。」   
     Xin chào. Mong được sự giúp đỡ. --> ......
         

 


●Hướng dẫn: các bạn hãy nhớ khuôn mẫu này. qua Nhật lúc nào cũng dùng cả
Câu 9 : _ でほんをかります。   
     Mượn sách ở ......
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: nếu bạn hấp tấp sẽ dễ mắt bẫy của câu "ほんや". Nhà sách thì chỉ bán sách. Mượn sách thì tất nhiên thư viện sẽ hợp lí hơn
Câu 10 : わたしはうたがへたです。でも、うたは _ 。   
     Tôi thì hát dỡ, nhưng lại .... nhạc
         
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3