Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 2

Câu 1 : これは _ ですか。   
     Cái này là .... ạ
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: ・Đáp án どなた sai vì これ là chỉ vật.どなたnghĩa là vị nào,ai?
・đáp án なに sai ngữ pháp. chính xác là これはなんですか?
Câu 2 : それはノートですか。...いいえ、そうじゃありません。_ です。   
     Cái đó là quyển vở ạ?
Ko,ko phải vậy đâu,là .... ạ
         
 
  

  
●Hướng dẫn: ・ノート:chỉ đồ vật nên vế sau cũng phải chỉ đồ vật
Câu 3 : あれはだれの _ ですか。   
     Cái kia là .... của ai vậy ạ
         
  
  
 

Câu 4 : これはさとうさんの _ です。   
     Cái này là .... của Sato
         
  
  
  
 
Câu 5 : このかぎはだれのですか。 _ のです。   
     Chìa kháo này của ai vậy?
Của .... ạ
         
  
  
  
 
Câu 6 : これは _ ですか。   
     Cái này là .... ạ
         

  
  
  
●Hướng dẫn: Đáp án "なに" sai vì đúng phải là "なん":これはなんですか?
Câu 7 : それはボールペンですか、 _ ですか。   
     Cái đó là bút bi hay .... vậy
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: Câu hỏi này các bạn phải hiểu hết nghĩa câu trả lời đến biết cái gì cùng loại với bút bi
Câu 8 : これは _ のほんです。   
     Cái này là sách về/của  .... ạ
         
  
  
  
 
Câu 9 : あれは _ ですか。さとうさんです。   
     Kia là .... --> Là sato ạ
         
  
  
 
  
Câu 10 : この _ はわたしのです。   
     .... này là của tôi
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: "どなた" là thể sang trọng của "だれ"
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3