Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 12 

Câu 1 : にちようびはしょくどうがやすみです。   
     Vào chủ nhật nhà ăn nghĩ làm
         
Câu 2 : このもんだいはむずかしくありません。   
     Câu hỏi này không khó
         
Câu 3 : 父や母が _ といいんですが。   
     Bố và mẹ nếu .... thì đã tốt rồi !
         
  


  
●Hướng dẫn:
・”と” trong trường hợp này nghĩa là "nếu", nên trước đó phải là một câu hoàn chỉnh "父と母が元気だ"
・...んですが được dùng nhiều trong hội thoại.
・Tìm hiểu thêm về んです
Câu 4 : 私は、母に買い物に _ 。   
     Tôi đã ..... đi mua đồ từ mẹ
         
●Hướng dẫn: chia động từ:
・行かれる: bị đi
・行かない=行かん(văn nói): không đi
・行かせる: bắt đi
・行かせられる=行かされる(văn nói): bị bắt đi
Câu 5 : ねつがあるから早く _ 方がいい。   
     Vì đang phát sốt nên ....thì tốt hơn
          
●Hướng dẫn:
・Câu ngày chọn theo cấu trúc ngữ pháp, nên dẫu dịch câu trả lời cũng không thể biết kết quả được
・Tìm hiểu thêm về た方がいい
Câu 6 : 田中さんは、ごはんを _ と、すぐに勉強を始めました。   
     Tanaka sau khi ..... cơm, đã bắt đầu học bài liền
         
●Hướng dẫn:
・Động từ khi bỏ "ます" rồi gắng vào "はじめる" / "おわる" thì có nghĩa là bắt đầu / làm xong việc gì đó
・Tìm hiểu thêm về はじめる
Câu 7 : 私はいつも _ 前にはをみがきます。   
     Tôi lúc nào cũng đánh răng trước khi ....
         
  

 

●Hướng dẫn:
・Các bạn nên nhớ "る前に" và "た後" và "てから" để chia động từ cho đúng nhé
・Tìm hiểu thêm về 前に
Câu 8 : まどを _ まま、出かけてしまいました。   
     Tôi đã đi ra ngoài mà cứ ....cửa như nguyên
         

  
  
  
●Hướng dẫn:
・Trường hơn này là "まどを" nên ta phải dùng tha động từ.
・Ngữ phá まま thì trước đó động từ phải chia ở dạng "た" hoặc "ない"
・Tìm hiểu thêm về まま
Câu 9 : あの人は、 _ ようですね。   
     Người đó có vẻ là .... nhỉ
         
 ●Hướng dẫn: câu này các bạn chọn theo ngữ pháp nhé, dịch nghĩa đáp án cũng chẵn biết kết quả được
・Tìm hiểu thêm về よう
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3