Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 48

Câu 1 : した   
         
  
  
  
 
Câu 2 : 食堂   
         


 

Câu 3 : 昼   
         
  
  
  
 
Câu 4 : あし   
         
  
 
  
  
Câu 5 : あね   
         
  
  
  
 
Câu 6 : 海   
         
  
  
  
 
Câu 7 : みち   
         


  
 
Câu 8 : 西口   
         
  
 
  
  
Câu 9 : 金曜日   
         
 
  
  
  
Câu 10 : あいて   
         
 
  
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3