Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 16

Câu 1 : この学校に がくせいが何人いますか。 学校   
     Có bao nhiêu học sinh trong đại học này vậy ạ
          
Câu 2 : 何人   
     Mấy người
         


 

Câu 3 : 銀行は、こ の道を西に四キロいって左がわにあります。 銀行   
     Ngân hàng thì hãy đi về phía tây 4km, thì sẽ có ở phía bên trái
         
  

  
 
Câu 4 : 道   
     Con đường
         
  
  
  
 
Câu 5 : 西   
     Phía tây
         
 
  

  
●Hướng dẫn: phương hướng :
・西:にし --> Phía tây
・東:ひがし --> Phía đông
・南:みなみ --> Phía nam
・北:きた --> phía bắc
Câu 6 : 四キロ   
     4 Km
         
●Hướng dẫn: đếm chiều dài :
・キロメートル:nói tắt là キロ --> Kilomet
・センチメートル:nói tắt là センチ --> Centimet
・ミリメートル:nói tắt là ミリ --> Milimet
Câu 7 : 左がわ   
     Phía bên trái
         
  

 

Câu 8 : 木の下で ラジオを聞きました。木   
     Nghe radio dưới cây
         
  
  

 
Câu 9 : 下   
     Dưới
         


 
  
Câu 10 : 聞きました   
     Đã nghe
         
 
  
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3