Luyện thi hán tự tiếng nhật trung cấp N3
Luyện thi hán tự N3 bài 45

Câu 1 : 型   
         
  
  
 
  
Câu 2 : 飾り   
         

  
  
 
Câu 3 : 貸し   
         
 
  
  
  
Câu 4 : 数える   
         

 


Câu 5 : 囲む   
         

  

 
Câu 6 : 重ねる   
         
  
 


Câu 7 : 掛け算   
          
Câu 8 : 学歴   
         
  
  

 
Câu 9 : 歌劇   
         
 


  
Câu 10 : 確認   
         
  
 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N3

Game hán tự N3

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3