Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N2
Luyện thi hán tự N2 bài 38

Câu 1 : 洋酒   
         


 

Câu 2 : 瓶   
         
 
  
  
  
Câu 3 : 破片   
         

  
 

Câu 4 : 有無   
         

  

 
Câu 5 : 乾杯   
         

 


Câu 6 : あきれる   
         
  

 
  
Câu 7 : 悪戯   
         

  
 

Câu 8 : うすめる   
         
  


 
Câu 9 : おくる   
         
  
 
  
  
Câu 10 : 嗅ぐ   
         
  
 
  

KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N2

Game hán tự N2

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3