Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N2
Luyện thi hán tự N2 bài 36

Câu 1 : 学者   
         
  

 

Câu 2 : 思想   
         
  
  
 

Câu 3 : 分野   
         

 


Câu 4 : 述べた   
         
  

 
  
Câu 5 : 都市   
         
  
  

 
Câu 6 : 存在   
         
  

 

Câu 7 : 物質   
         
  

 

Câu 8 : 貿易   
         
 

  
  
Câu 9 : 産業   
         
 
  


Câu 10 : 革命   
         

 

  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N2

Game hán tự N2

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3