Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N2
Luyện thi hán tự N2 bài 35

Câu 1 : 人類   
         
 Câu 2 : 学者   
         
  

 
  
Câu 3 : 苦手   
         
 Câu 4 : 少数   
         
  

 

Câu 5 : 農業   
         
  


 
Câu 6 : 現代   
         

 
  

Câu 7 : 少数   
         
  

 

Câu 8 : 農業   
         
  


 
Câu 9 : 苦手   
         
 Câu 10 : 人類   
         
 KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N2

Game hán tự N2

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3