Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 4

Câu 1 : 賜る   
         
 


  
Câu 2 : 研ぐ   
         
  
  
  
 
Câu 3 : 唱える   
         


 

Câu 4 : 嘆く   
         

 
  

Câu 5 : 嘆く   
         

 
  

Câu 6 : にじむ   
         


 
  
Câu 7 : はげる   
          
Câu 8 : 隔たる   
         


 

Câu 9 : 惚ける   
         
 
  
  
  
Câu 10 : 催す   
         

 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e


  • Radio Tiếng Nhật (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3