Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 3

Câu 1 : 政策   
         
  
  
  
 
Câu 2 : 著しく   
         


 

Câu 3 : 鞄   
         
 
  
  
  
Câu 4 : 茂る   
         
 
  
  
  
Câu 5 : 椅子   
         
  
 
  
  
Câu 6 : 焦る   
         

  
 

Câu 7 : 歪む   
         
  
  

  
Câu 8 : 煽   
         
 Câu 9 : 鍛える   
         
  

  
 
Câu 10 : 障る   
         
  
 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3