Nghe đọc trung cấp Bài 18

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

ゆきの選択

Bài đọc

Từ Vựng

STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
288 選択 せんたく Tuyển:Trạch sự lựa chọn
289 劇団 げきだん Kịch:Đoàn đoàn hát
290 演劇 えんげき Diễn:Kịch nhà hát
291 真剣 しんけん Chân:Kiếm sự nghiêm trọng
292 劇団 げきだん Kịch:Đoàn đoàn hát
293 熱心 ねっしん Nhiệt:Tâm hăng hái
295 ゆめ Mộng giấc mơ
296 追いかける おいかける Truy đuổi theo
< LESSON 17   ●●   LESSON 19 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X