Nghe đọc trung cấp Bài 17

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

お花見!

Bài đọc

Từ Vựng


STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
272 お花見 おはなみ Hoa:Kiến Ngắm hoa
273 毎年 まいとし Mỗi:Niên Mỗi năm
274 さくら Anh Hoa sakura
275 季節 きせつ Quý:Tiết Mùa
276 問題 もんだい Vấn:Đề Câu hỏi
277 咲く さく Tiếu Nở (hoa nở)
278 意味 いみ Ý:Vị ý nghĩa
279 最優先 さいゆうせん Tối:Ưu:Tiên Ưu tiên trước
280 満開 まんかい Mãn:Khai Nở rộ
281 時期 じき Thời:Kì Thời gian
282 数人 すうにん Sổ, số:Nhân Nhiều người
283 ワイワイ Wai Wai
284 最中 さいちゅう Tối:Trung giữa
285 当然 とうぜん Đương:Nhiên Một cách tự nhiên
286 急ぐ いそぐ Cấp vội vàng
287 答え こたえ Đáp Trả lời
< LESSON 16   ●●   LESSON 18 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X