Nghe đọc trung cấp Bài 16

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

就職の面接

Bài đọc

Từ Vựng

STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
258 就職 しゅうしょく Tựu:Chức Việc làm
259 面接 めんせつ Diện:Tiếp Phỏng vấn
260 事務所 じむしょ Sự:Vụ:Sở Văn phòng
261 チャンス Cơ hội
262 デザイン Thiết kế
263 存じ ぞんじ Tồn đề xuất (kĩnh ngữ)
264 経歴 けいれき Kinh:Lịch nghề nghiệp
265 作品 さくひん Tác:Phẩm Công việc
266 参ります まいります Tham Đến (kính ngữ)
267 不足 ふそく Bất:Túc Thiếu hụt
268 専門家 せんもんか Chuyên:Môn:Gia Khoa chuyên môn
269 アドバイス lời khuyên
270 程度 ていど Trình:Độ Trình độ
271 プレゼンテーション Trình bày
< LESSON 15   ●●   LESSON 17 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X