Nghe đọc trung cấp Bài 11

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

市民農園の募集!

Bài đọc

Từ Vựng

STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
167 募集 ぼしゅう Mộ:Tập tuyển dụng
168 本年 ほんねん Bổn:Niên Năm nay
169 開始する かいしする Khai:Thủy Bắt đầu mở
170 真ん中 まんなか Chân:Trung Ở giữa
171 希望 きぼう Hi:Vọng Nguyện vọng
172 インターネット Internet
173 区画 くかく Khu:Họa ngăn (số ngăn)
174 応募 おうぼ ứng:Mộ Ứng dụng
175 定員 ていいん Định:Viên khả năng
176 超える こえる Siêu hơn
177 限定 げんてい Hạn:Định giới hạn
178 下記 かき Hạ:Kí tiếp theo
179 仲間 なかま Trọng:Gian bạn bè
180 収穫 しゅうかく Thu, thâu:Hoạch mùa gặt
181 野菜 やさい Dã:Thái Rau
182 最高 さいこう Tối:Cao Cao nhất
183 自然 しぜん Tự:Nhiên Tự nhiên
184 バーベキュ Tiệc ngoài trời
185 イベント Sự kiện
186 ホームページ Trang chủ (internet)
187 実際に じっさいに Thực:Tế Trên thực tế..
188 簡単 かんたん Giản:Đơn Đơn giản
189 機会 きかい Cơ:Hội cơ hội
190 紹介 しょうかい Thiệu:Giới Giới thiệu
< LESSON 10   ●●   LESSON 12 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X