Nghe hiểu mỗi ngày Bài 22

Nghe hiểu tiếng nhật sơ cấp N5 hằng ngày bài 22

22 どこへ行った?

聞きましょう


問題1。

 • ① 男。    女。
 • ② 男。    女。
 • ③ 男。    女。
 • ④ 男。    女。
 • ⑤ 男。    女。
 • ⑥ 男    女。


問題2。

 • ① a。    b。
 • ② a。    b。
 • ③ a。    b。
 • ④ a。    b。
 • ⑤ a。    b。


問題3。

< LESSON 21   ●●   LESSON 23 >  

Luyện nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3
 X