Nghe hiểu mỗi ngày Bài 1

Nghe hiểu tiếng nhật sơ cấp N5 hằng ngày bài 1

1 この女の人はだれですか

 Người phụ nữ này là ai vậy

聞きましょう


問題1。


① ーーーー>

② ーーーー>

③ ーーーー>

問題2。

 • ① a。    b。
 • ② a。    b。
 • ③ a。    b。
 • ④ a。    b。
 • ⑤ a。    b。
 • ⑥ a。    b。
 • ⑦ a。    b。
 • ⑧ a。    b。


問題3。


a。 b。 c。 d。

問題4。


① Luyện nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3
 X