Minna no nihongo Hội Thoại Bài 46

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 46

もうすぐ着くはずです。
Chắc chắn sắp đến nơi rồi.

はい、ガスサービスセンターで ございます。

hai, gasu sabisu senta de gozai masu.

あのう、ガスレンジの 調子が おかしいんですが ・・・・・。

ano u, gasurenji no choushi ga okashiin desu ga......

どんな 具合ですか。

donna guai desu ka.

先週 直した ばかりなのに、また 火が すぐ 消えて しまうんです。

senshuu naoshi ta bakari nanoni, mata hi ga sugu kie te shimaun desu.

危ないので、早く 見に 来て くれませんか。

abunai node, hayaku mi ni ki te kure masen ka.

わかりました。5時ごろには 行けると 思います。

wakari mashi ta. 5 ji goro ni ha ikeru to omoi masu.

ご住所と お名前を お願いします。

go juusho to o namae o onegai shi masu.

もしもし、5時ごろに ガスレンジを 見に 来て くれるはずなんですが、まだですか。

moshimoshi, 5 ji goro ni gasurenji o mi ni ki te kureru hazu nan desu ga, mada desu ka.

すみません。どちら様でしょうか。

sumimasen. dochira sama desho u ka.

タワポンと いいます。

tawapon to ii masu.

ちょっと お待ち ください。係人に 連絡しますから。

chotto omachi kudasai. kakari jin ni renraku shi masu kara.

お待たせしました。今 そちらに 向かって いるところです。

o mataseshi mashi ta. ima sochira ni mukatte iru tokoro desu.

あと 10分ほど お待ち ください。

ato 10 fun hodo omachi kudasai.

< LESSON 45   ●●   LESSON 47 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X