Minna no nihongo Hội Thoại Bài 3

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 3

これをください
Chị cho tôi chai này

すみません。ワインうりばは どこですか。

sumimasen. wain uri ba ha doko desu ka.

ちか1かいでございます。

chika ichi kai de gozai masu.

すみません。その ワインを みせて ください。

sumimasen. sono wain o mise te kudasai.

はい、どうぞ。

hai, douzo.

これは フランスの ワインですか。

kore ha furansu no wain desu ka.

いいえ、イタリアのです。

iie, itaria no desu.

いくらですか。

ikura desu ka.

2,500えんです。

2 , 500 en desu.

じゃ、これを ください

ja, kore o kudasai

< LESSON 2   ●●   LESSON 4 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X