Minna no nihongo Hội Thoại Bài 23

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 23

どうやって行きますか。
Đi như thế nào ạ.

はい、みどり図書館です。

hai, midori toshokan desu.

あのう、そちらまで どうやって 行きますか。

ano u, sochira made dou yatte iki masu ka.

本田駅から 12番の バスに 乗って、図書館前で降りて ください。3つ目です。

honda eki kara 12 ban no basu ni notte, toshokan mae de ori te kudasai. 3 tsu me desu.

3つ目ですね。

3 tsu me desu ne.

ええ。降りると、前に 公園が あります。

ee. oriru to, mae ni kouen ga ari masu.

図書館は その公園の 中の 白い 建物です。

toshokan ha sono kouen no naka no shiroi tatemono desu.

わかりました。

wakari mashi ta.

それから 本を 借りる とき、何か 要ります。

sorekara hon o kariru toki, nani ka iri masu.

外国の 方ですか。

gaikoku no hou desu ka.

はい。

hai.

じゃ、外国人登録証を 持って 来て ください。

ja, gaikoku jin touroku shou o motte ki te kudasai.

はい。どうも ありがとう ございました。

hai. doumo arigatou gozai mashi ta.

< LESSON 22   ●●   LESSON 24 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X