Minna no nihongo Hội Thoại Bài 15

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 15

ご家族は?
Gia đình anh thế nào?

きのうの映画はよかったですね。

kinou no eiga ha yokatta desu ne.

ええ。特に あの お父さんは よかったですね。

ee. tokuni ano otousan ha yokatta desu ne.

ええ。わたしは 家族を 思い出しました。

ee. watashi ha kazoku o omoidashi mashi ta.

そうですか。 ミラーさんの ご家族は?

sou desu ka. mira san no go kazoku ha?

両親と 姉が 1人 います。

ryoushin to ane ga 1 nin i masu.

どちらに いらっしゃいますか。

dochira ni irasshai masu ka.

両親は ニューヨークの 近くに 住んで います。

ryoushin ha nyūyōku no chikaku ni sun de i masu.

姉は ロンドンです。

ane ha rondon desu.

木村さんの ご家族は?

kimura san no go kazoku ha?

3人です。 父は 銀行員です。 母は 高校で 英語を 教えて います。

3 nin desu. chichi ha ginkou in desu. haha ha koukou de eigo o oshie te i masu.

< LESSON 14   ●●   LESSON 16 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X