Luyện nghe đọc ryu-実用 bài 1-5

Bài 1: 手話講習会の申し込み

1.初級コースの夜クラス

2.中級コースの午後クラス

3.中級コースの夜クラス

4.上級コースの夜クラス

{dt_head}答案 {dt_details}

解説:

正解:
{dt_end}

 

Bài 2: 不動産屋で部屋探し

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

解説:

正解:
{dt_end}

 

Bài 3: 時刻表

 

1.5時40分の電車

2.6時1分の電車

3.6時13分の電車

4.6時20分の電車

{dt_head}答案 {dt_details}

解説:

正解:2
{dt_end}

 

Bài 4: アルバイトの紹介

{dt_head}答案 {dt_details}

解説:

正解:2
{dt_end}

 

Bài 5: 時間割 アルバイトの面接

1.火、木

2.火、水、土

3.火、木、金

4.火、木、土

{dt_head}答案 {dt_details}

解説:

正解:
{dt_end}

 

Các bài khác

速攻トレーニング (聴読解)

 

 

 

 

 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3