Luyện nghe đối thoạiー留守番電話 7-9

7.友達


8.友達

 

 

9.客さん

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật