Luyện nghe đối thoạiー留守番電話 10-12

10.友達


11.娘

 

12.娘

*ポイント

 

 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật