Ngữ Pháp N5 chi tiết 31-40

Học ngữ pháp tiếng nhật N5

38

もう~ました

Đã làm gì ~


1. Diễn tả hành động đã hoàn thành
a. もう宿題をしましたか?
b. もう晩御飯を食べましたか?

Các Bài Khác

Luyện Thi Ngữ pháp N5


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật