Ngữ Pháp N5 chi tiết 31-40

Học ngữ pháp tiếng nhật N5

38

もう~ました

Đã làm gì ~


1. Diễn tả hành động đã hoàn thành
a. もう宿題をしましたか?
b. もう晩御飯を食べましたか?


Các Bài Khác

Luyện Thi Ngữ pháp N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android 3.0
  •   
  • iOS 3.0

App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android 3.0
  •   
  • iOS 3.0