Phương trình tích phân, logarit bài 1

Bài 1: 

答案

ア:1 イ:2
ウ:2 エ:4
オ:3 カ:2 キ:1
ク:2 ケ:2
コ:3
サ:1

 

Bài 2:

 

 

答案

ナ:5 二:1
ヌ:9
ネ:a
ノ:3 ハ:a
ヒ:b フ:c へ:a

 

Bài 3: 

 

答案

セ:0 ソ:1 タ:3
 

 

Bài 4: 

答案

チ:2 ツ:5 テト:12
ナ:3 二:9
ヌネ:81

 

Các bài khác