Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 9

 

Bài 1: 

答案

ア:1 イ:2
ウ:3 エ:4
オ:5 カキ:22 ク:2 

 

Bài 2:

 

 

答案

ケ:2
コ:3 サ:5
シ:7 ス:5
セソ:-7

 

Bài 3: 

 

答案

ア:2 イ:3 ウ:3

 

Bài 4: 

答案

エ:2 オカ:-1
キ:2 ク:0

 

Các bài khác